SVERE - Svenskt Rehab-nätverk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SVERES nationella konferens Östersund – 15-16 mars 2022.
Länk för information och anmälan

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SVERE: Svenska rehabnätverket för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada

SVERE bildades 1998 och är ett nationellt nätverk som består av regionala team som har ansvar för rehabilitering av barn och ungdomar med förvärvade hjärnskador (Acquired Brain Injury, ABI).   SVERE verkar för att höja kunskapsnivån i Sverige genom kontinuerliga konferenser med internationella föreläsare. SVERE har också tagit fram kunskapsunderlag för beslutsfattare, kartlagt patientgruppen barn och ungdomar med ABI i Sverige, utformat informationsmaterial för patienter och profession samt medverkat i nationella utvecklingsprojekt. Nätverket möjliggör erfarenhetsutbyte, kvalitetsutveckling och överblick över hur svensk rehabilitering för patientgruppen bedrivs. SVERE har representanter i team på sjukhus och habiliteringar från Umeå till Lund, sammantaget i 8 organisationer. Nätverkets arbete leds och organiseras av en tvärfacklig arbetsgrupp med representanter från varje team.

Arbetsgruppen har möten två gånger per år. Vartannat år hålls en nationell konferens med föreläsningar och yrkesträffar. Konferensen innehåller även en nätverksträff med möjlighet till direkt kommunikation kring aktuella frågor. Ansvaret för att arrangera den nationella konferensen växlar mellan nätverkets team.

Rehabteam och representanter

Rehabteamet Umeå
Barn o Ungdomshabiliteringen, växel 090-785 42 00
Barbro Renström, Leg Fysioterapeut, specialist
Sofia Westman, Leg psykolog
https://www.1177.se/Vasterbotten/hitta-vard/kontaktkort/Barn-och-ungdomshabilitering-Umea/

Rehabteamet Östersund
Barn o Ungdomshabiliteringen, växel 063- 154614
Catherine Aaro Jonsson, Neuropsykolog, Fil dr
Eva Nyström Cederberg, Leg arbetsterapeut
https://www.regionjh.se/halsasjukvard/hittavard/barnsjukvarden/barnochungdomshabilitering/varverksamhet.4.5d8827a158da94a9fe7bb3a.html

Rehabteamet Uppsala
Folke Bernadotte regionhabilitering, växel 018/6110000, sekreterare:  018 -611 77 55
Ingela Kristiansen, överläkare, barnneurolog
Christina Eklund, specialpedagog/speciallärare
https://www.akademiska.se/for-vardgivare/stod-och-omsorg/folke-bernadotte-regionhabilitering–information-for-vardgivare/

Rehabteamet Stockholm
Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, växel 08-517 700 00
Christina Saglind, Specialistsjukgymnast, MSc             
Hedvig Silverhjelm, lekterapeut

Rehabteamet Örebro
Barn o Ungdomshabiliteringen, växel 019-6022800
Ann-Christin Berlin, specialpedagog
Annika Knutsson, Leg fysioterapeut
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Habilitering/hitta-habilitering/BUH/Vara-verksamheter/Lansovergripande-verksamhet/RH-teamet—Rorelsehinderteamet/

Barnrehab Linköping
H.K.H Kronprinsessan Victorias Barn- och ungdomssjukhus, Universitetssjukhuset Linköping, växel 010-103 00 00
Ragni Gunnarsson, Leg sjuksköterska
Linda Eveborn, Leg kurator
https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Verksamheter/halso–och-sjukvard/Barn–och-Kvinnocentrum/Barn–och-ungdomssjukhuset-i-LinkopingMotala/

Rehabteamet Göteborg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Regionhabilitering, växel 031-343 76 51
Åsa Fyrberg Fridlizius, Fil dr. Specialistlogoped
Lena Falck, Leg kurator
https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-1/neurologi-psykiatri-habilitering/enheter/regionhabilitering—habilitering/

BarnReHab Skåne
Växel 046-77 09 00
Christina Jacobsson, Leg psykolog, specialist i neuropsykologi
Helena Magnusson, Överläkare och medicinsk rådgivare
https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/mottagningar/barnrehab-skane/

Litteratur tips

Övriga litteraturtips:

  • Att se sina framsteg efter förvärvad hjärnskada – författare Christina Eklund
  • Hur är det för dig? – författare Christina Eklund
  • Ska jag GASA eller BROMSA, av Petra Boström, psykolog, Cristina Eklund, specialpedagog samt Frida Berg, fysioterapeut.

Länkar

Länk till Socialstyrelsens definition av rehabilitering och habilitering:
https://termbank.socialstyrelsen.se/#results

Vårdprogram förvärvad hjärnskada
https://snpf.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/.

IPBIS – International Paediatric Brain Injury Society
https://ipbis.org/NewYork2020.html
Konferensen är flyttad till 2021

IBIA – International Brain Injury Association
https://www.internationalbrain.org/

Hjärnkraft   
www.hjarnkraft.se

Leva med traumatisk hjärnskada/ Modellprojektet
http://www.levamedtraumatiskhjarnskada.se/fordjupning/

Ågrenska
https://www.agrenska.se/
https://www.agrenska.se/vi-erbjuder/kalendarium/familjevistelser/hjarntumor-barn-fran-13-ar2/

Barncancerfonden
https://www.barncancerfonden.se/blogg/samtalsstod-pa-distans/

 

Konferens Östersund – framflyttad till mars 2022.
Länk för information och anmälan

 

International Paediatric Brain Injury Society (IPBIS)

IPBIS kommer att ha webinarier dvs korta föredrag med föreläsare som skulle pratat på konferensen ipbis konferensen i New York 2021. Man kan registrera och lyssna på det gratis!

https://www.internationalbrain.org/membership/groups/international-oediatric-brain-injury-society/details-for-ipbis-sponsored-webinar-series

Nationellt system för kunskapsstyrning – programområde traumatisk hjärnskada

Vård och behandling av patientgruppen med traumatisk hjärnskada saknar systematik och präglas av stora olikheter över landet, samt olikheter beroende på patientens ålder. Inom satsningen på kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård driver regionerna med stöd av SKR arbetet med att ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för barn och vuxna med traumatisk hjärnskada. Arbetet sker i en Nationell arbetsgrupp, NAG, som består av yrkesverksamma från hela vårdkedjan, från akut ambulans-omhändertagande till rehabilitering. Den tvärfackliga arbetsgruppen för traumatisk hjärnskada består av ca 40 yrkesverksamma, från olika delar av landet och från barn- respektive vuxenvård. Arbetet startade i januari 2021 och ska vara klart sommaren 2022. Arbetet ska ge ett lättillgängligt kunskapsunderlag med rekommendationer på adekvata personorienterade vårdinsatser i ett sammanhållet vårdförlopp.

Ordförande Catharina Nygren Deboussard, specialistläkare rehabiliteringsmedicin Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare Linda Andlöw, Sydöstra sjukvårdsregionen

Traumatisk hjärnskada | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

 

Träning av ögonrörelser för förbättrad läsfunktion

En studie av en behandlingsmetod för barn och unga med ögonmotoriska svårigheter vid förvärvad hjärnskada. Region Skåne.

>>>FoU-rapport<<<

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

 


access_time 2021-11-27 21:34:49