Specialistutbildning

Hur blir man specialistkompetent inom Barn- och Ungdomsneurologi?

På den här sidan hittar du all information du behöver kring de olika utbildningsstegen. Har du ytterligare frågor, hör gärna av dig till någon av föreningens kontaktpersoner vad gäller olika specialistutbildningsfrågor, se nedan.

Bakgrund

Denna specialitet bildades 1992 genom att de då befintliga behörigheterna i Barnhabilitering respektive Barnneurologi slogs samman. Specialiteten är fortfarande en påbyggnads-utbildning där pediatriken utgör grunden. Specialister i neuropediatrik arbetar vid barnkliniker på regions- och länssjukhus men också vid Habiliteringscentraler, som kan vara organiserade inom landstingens sociala förvaltningar eller inom sjukvården.

Vid regionssjukhus är det vanligt att specialisten arbetar antingen med barn- och ungdomsneurologi eller med habilitering. Vid länssjukhus är det som regel samma läkare som arbetar inom båda verksamheterna.
Barn- och Ungdomsneurologi är en grenspecialitet inom pediatriken och bedrives vid barnkliniker på likartat sätt som andra subspecialiteter. Mycket av arbetet består av utredningar av misstänkta neurologiska handikapp och bedrivs i intimt samarbete med neuroradialogiska, neurofysiologiska, neuropatologiska och neurokemiska enheter. Patienterna kan utredas och behandlas i sluten- eller öppen vård. Viktiga patientgrupper är barn med epilepsi, mental retardation, ADHD och annan neuropsykiatri, huvudvärk och hjärntumörer.

Habilitering har helt annan karaktär. Här dominerar inte utredningar utan ett långvarigt, multidisciplinärt omhändertagande av barn med kroniska handikapp. Habilitering bedrivs vanligen vid en speciell enhet, Habiliteringscentral, som oftast inte är placerad i direkt anslutning till sjukhuset. En fast patientgrupp är vanligen knuten till, “inskriven vid“, centralen. Viktiga diagnosgrupper är mental retardation, ADHD, autism, cerebral pares, ryggmärgsbråck och andra rörelsehinder. Vissa patientgrupper omfattas av speciella lagar ( t.ex. Lagen om stöd och service, LSS) som ger utvidgade rättigheter. Det gäller framför allt barn med mental retardation och autism, men även barn med andra svåra och omfattande handikapp. Karaktäristiskt för en habiliteringscentral är det tvärfackliga arbetslaget, sammansatt av många kompetenser. Man brukar tala om att habiliteringen vilar på fem grundpelare, den medicinska, den sociala, den psykologiska, den pedagogiska och den tekniska. Arbetet bedrivs vanligen i öppen vård och det är också vanligt att terapeuter besöker barnen i hemmet, daghemmet eller skolan. Vid en del centraler finns också vårdplatser för pre- och postoperativ träning, temaveckor men även avlastning.

Från och med 1 september 2008 gäller nya föreskrifter för specialiseringstjänstgöring. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida, ST

I målbeskrivningarna för läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) anges de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ST-läkaren ska utveckla under specialiseringstjänstgöringen, och hur de förväntas ta sig uttryck i den specialistkompetenta läkarens yrkesutövning.

Tidigare
 målbeskrivning för Barn- och Ungdomsneurologi blev färdig 2013.

Föreningens rekommendationer (reviderade 2017) vad gäller specialistutbildningstjänstgöring  >>>Läs mer<<<

CNA, Committe of National Advisers, har arbetat fram en omfattande ämnes- och utbildningsbeskrivning, gemensam för hela Europa, Syllabus for Child Neurology.

Vill du veta mer om specialistutbildningen inom Barn- och Ungdomsneurologi? Ta i så fall kontakt med våra rådgivare för specialistutbildning inom Barn- och Ungdomsneurologi, Niklas Darin från Göteborg och Mikael Lundvall från Stockholm.

2003 genomfördes en enkät angående tillgången till barnneurologer och barnhabiliteringsläkare. Läs mer>>
Enkäten utfördes på nytt 2011, och är fortfarande läsvärd! Läs mer>>

Litteratur och länkar för blivande barnneurologer

Utbildningsgruppen har tagit fram förslag på litteratur och länkar som rekommenderas för alla barnneurologer, inte minst blivande.

>>>Litteratur och länkar (2020)<<<

Regionala studierektorer inom neuropediatrik

Successivt har listan över regionala studierektorer inom neuropediatrik blivit komplett. Ta gärna kontakt med ”din” studierektor om Du har frågor som rör din vidareutbildning.

Södra regionen Maria Forsgren
Västra Götaland Magnus Påhlman
Sydöstra regionen Johan Wahlström
Stockholm Maria Nikolaidou
Mellansverige Kristina Forsblad
Norrland Saknas. För information: Monica Jonsson

Arbetsgruppen för utbildningsfrågor

Föreningens utbildningsfrågor handläggs inom utbildningsgruppen, där ovanstående studierektorer ingår tillsammans med föreningens utbildningsansvarige, 2022: Karin Naess, samt representanten för blivande neuropediatriker, 2022: Sofia Båtelson.

 


access_time 2022-05-25 15:36:52