Stadgar

§1
Svensk Neuropediatrisk Förening är en delförening av Svenska Barnläkarföreningen.

§2
Föreningen utgör en sammanslutning av läkare verksamma inom specialiteten Barn- och Ungdomsneurologi med Habilitering samt andra intresserade läkare.

§3
Föreningens syfte är att inom Svenska Barnläkarföreningen främja vetenskap, utbildning samt fackliga intressen inom det neuropediatriska området. Föreningens syfte är också att bidra med utbildning och vetenskapliga program vid Svenska Barnläkarföreningens gemensamma möten, medverka till utvecklingen av nationella vårdprogram samt att utgöra en remissinstans inom Svenska Barnläkarföreningen.

§4
I beslut vid vilken Svensk Neuropediatrisk Förening agerar som delförening inom Svenska Barnläkarföreningen, äger endast den som är medlem i sistnämnda förening rätt att delta.

§5
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, facklig sekreterare, vetenskaplig sekreterare, kassör, utbildningsansvarig samt blivande neuropediatriker. Styrelseposterna bör väljas för två år i sänder, men på så sätt att valet endast gäller två-tre poster per gång. Ordföranden bör varannan gång vara verksam vid universitetsklinik och varannan gång vid länssjukhus. Den vetenskapliga sekreteraren bör, liksom den utbildningsansvarige, vara disputerade. Den blivande neuropediatrikern bör vid valet genomgå eller nyligen ha genomgått specialistutbildning i neuropediatrik. Styrelseprotokollen tillställes Svenska Barnläkarföreningens styrelse.

§6
Föreningens ordförande åligger att leda sektionens sammanträden och att i samråd med fackliga sekreteraren uppgöra föredragningslistor.

§7
Föreningens fackliga sekreterare åligger att minst fyra veckor före sektionens sammanträden tillställa medlemmarna kallelse och föredragningslista, samt att föra protokoll och medlemsregister.

§8
Föreningens beslut fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.

§9
Föreningen ska hålla minst ett sammanträde årligen. Årsmötet hålls under första kvartalet i samband med ett vidareutbildningsmöte. Protokoll från sammanträden tillställes Svenska Barnläkarföreningens styrelse.

§ 10
För ändring av dessa stadgar gäller vad som finns föreskrivet inom Svenska Barnläkarföreningen angående stadgeändring.


access_time 2022-09-26 11:05:20