Försäkringskassan har möjlighet att förlänga vårdbidrag – tillfällig rutin

Publicerad
2020-06-08 08:43:14
Skribent
Martin Jägervall

Försäkringskassan kommer att införa en ny rutin vad gäller förlängning av vårdbidrag i avvaktan på besked gällande ansökan om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning.

Försäkringskassan har möjlighet att förlänga vårdbidrag från 1 juli 2020.

 

Informationen riktar sig till dig som har kontakt med föräldrar till barn med funktionsnedsättning och beskriver de huvudsakliga delarna i lagförslaget som innebär att ett vårdbidrag kan förlängas i väntan på beslut om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning.

För att förlänga krävs i korthet att:

  • beslut om vårdbidrag har upphört eller kommer att upphöra efter december 2018
  • vi har bedömt att den enskilde skulle ha rätt till vårdbidrag om de äldre bestämmelserna om vårdbidrag fortfarande hade gällt. Vi gör en prövning i varje enskilt ärende.
  • det finns en ansökan om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning

Man behöver inte själv ansöka om en förlängning eller göra något annat. Finns det förutsättningar kommer Försäkringskassan pröva ärendet. Ett beslut om vårdbidrag kan som längst förlängas till och med juni 2022.

 

Samma barn

En annan förutsättning är att föräldern ansökt om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning för samma barn som hen hade vårdbidrag för, dvs varken för fler eller färre barn. Det är heller inte möjligt att förlänga vårdbidraget om en annan förälder ansökt om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning för samma barn.

En förutsättning för förlängning är att man skulle haft rätt till vårdbidrag om de äldre bestämmelserna för vårdbidrag fortfarande gällt. Det innebär till exempel att inga förändringar har skett gällande barnets behov av vård och tillsyn och eventuella merkostnader

Handläggning av OMV/MEK har påbörjats

Har Försäkringskassan påbörjat handläggningen av ansökan om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning är det inte aktuellt att förlänga vårdbidraget. I de fallen fortsätter handläggningen för att föräldern ska få ett beslut om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning så snabbt som möjligt. Ett vårdbidrag kommer heller inte förlängas i de fall en förälder fått ett beslut om beviljande eller avslag på sin ansökan om OMV eller MEK.

Vad behöver föräldern göra

Om vårdbidraget har upphört och föräldern ansökt om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning ser vi över om vi kan förlänga vårdbidraget. Föräldern behöver inte göra något. Samma sak gäller om vårdbidraget är på väg att upphöra. Förutsatt att föräldern ansökt om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning behöver hen inte göra något.

Om det är aktuellt med förlängning

Är det aktuellt att förlänga vårdbidraget får föräldern ett brev där vi berättar mer om vad det innebär och om hen behöver kontakta oss. Man kan välja att inte få sitt vårdbidrag förlängt, i så fall ska man kontakta oss. Om kraven är uppfyllda och vi inte hör något kommer vårdbidraget att förlängas. Ambitionen är att betala ut ersättningen inom 30 dagar om föräldern inte har meddelat annat.

Om Försäkringskassan behöver samordna den retroaktiv utbetalning med andra förmåner såsom bostadsbidrag, bostadstillägg eller göra avdrag för utbetalt ekonomiskt bistånd eller en fordran kommer Försäkringskassan skicka ett beslut.

Om Försäkringskassan förlänger vårdbidraget och det inte är aktuellt med någon samordning av andra förmåner eller avdrag av ekonomiskt bistånd och/eller ev. fordran på den retroaktiva utbetalningen så kommer inget beslut att skickas ut.

När börjar det gälla?

Regeländringen träder ikraft den 1 juli 2020 och gäller fram till den 1 juli 2022. Vi förbereder inför förändringen vilket innebär att vi börjat skicka brev till föräldrar där vi ser att vårdbidraget kan förlängas. Beslut om förlängt vårdbidrag kan däremot inte fattas innan den 1 juli.

Hur påverkas föräldrar som sökt omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning men inte haft vårdbidrag?

De påverkas inte av regeländringen i sig. Men genom att vi lägger extra resurser för att hantera lagändringen kommer vi kunna förstärka i ordinarie handläggning vilket kommer kunna korta handläggningstiderna inom OMV/MEK.

Mer information

På Försäkringskassans webbplats kommer man att löpande uppdatera informationen kring lagändringen

https://forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-funktionsnedsattning/vardbidrag

forum Kommentarer

Kommentera