Riktlinjer för förskrivning av fenfluramin (Fintepla)

Fintepla (fenfluramin) är godkänt av Läkemedelsverket för behandling av diagnoserna Dravets syndrom och Lennox-Gastauts syndrom för patienter ≥ 2 års ålder. Studierna som ligger till grund för godkännandena visar effekt mot anfall definierade som atoniska, toniska, kloniska och tonisk-kloniska anfall, samt mot droppattacker (atoniska, toniska och tonisk-kloniska anfall med risk för fall och skada). 

Vid dagens datum kan Fintepla inte förskrivas med läkemedelsförmån men process för sådan subventionering pågår. Vid förskrivning av Fintepla står därför den enskilda verksamheten för hela kostnaden varför beslut måste tas i samråd med verksamhetsledningen. 

SNPFs arbetsgrupp för barnepilepsi rekommenderar att förskrivning av Fintepla tills vidare endast bör övervägas vid behandling av Dravets syndrom då patientgruppen är väldefinierad och effektdata är bättre vid detta tillstånd än vid Lennox-Gastauts syndrom. Därtill bör läkemedelskombinationen valproat, stiripentol och klobazam ha prövats och visat sig ha otillräcklig effekt. Behandling bör genomföras i dialog med barnneurolog på regionens universitetssjukhus. För att kunna utvärdera effekt och biverkningar följs nedanstående schema. Effekten ska utvärderas och Fintepla bör sättas ut vid otillräcklig effekt enligt nedan. 

>>>Riktlinjer för förskrivning av fenfluramin (Fintepla)<<<


Publicerad
2024-05-28 av Martin Jägervall